Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden LBstone.

1.

Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze relatie met de klant. Andere voorwaarden vermeld op brieven of bescheiden uitgaande van de klant worden verworpen.

2.

Prijsoffertes hebben een geldingsduur van 30 dagen. De in de offerte voorziene prijzen zijn gebaseerd op de op die datum te voorziene materiaalkosten. Wijziging in de materiaalkosten kan een evenredige aanpassing van de prijs tot gevolg hebben voor zover deze wijziging in materiaalkost een algemeen gegeven is in de sector en objectief controleerbaar.

3.

Bij annulering door de klant wordt van rechtswege een schadevergoeding van 30% van de offerte of van het factuurbedrag eisbaar. Dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij vermindering van het totaal offertebedrag met meer dan 40% wordt er een toeslag van 10 % aangerekend op het resterende bedrag. Dit onverminderd alle andere vormen van schadevergoeding die opeisbaar kunnen zijn.

4.

De leverings –en uitvoeringstermijnen zoals eventueel weergegeven zijn slechts indicatief en niet bindend voor onze firma. Vertragingen in de levering en uitvoering kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling. Dit gelet op de grote weersafhankelijkheid.

5.

Bij uitvoering van de bestelde werken dient de toestand van de locatie overeen te stemmen met de tekeningen overhandigd bij prijsaanvraag, opmeting of orderbevestiging. De werf dient vrij te zijn van hindernissen en alle wettelijke veiligheidsvoorschriften dienen te worden nageleefd. Indien later aangebrachte wijzigingen aan de werf of hindernissen moeilijkheden zouden veroorzaken op het moment van de plaatsing kan dit aanleiding geven tot meerkosten die in regie zullen worden aangerekend aan de geldende dagprijzen. Onze firma moet ter plaatse kosteloos over alle nutsvoorzieningen kunnen beschikken.

6.

Onze werken worden met de grootste zorg en volgens de regels van de kunst uitgevoerd. Producten werden met de grootste zorg vervaardigd. Klachten omtrent zichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na uitvoering van de werken. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde goederen dienen schriftelijk binnen de 5 dagen na levering van deze goederen te worden geformuleerd.
Onze firma kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, winstderving, kosten van laden en/of lossen, e.d..

7.

De plaatsing is handenarbeid. Lichte oneffenheden (0,7 cm op een lat van 4 meter) zijn mogelijk. Hiervoor kan onze firma geenszins aansprakelijk worden gesteld. Ook is onze firma niet verantwoordelijk voor oneffenheden, verzakkingen, verschuivingen of breuken welke worden veroorzaakt door de bestaande ondergrond.
Daarnaast zijn kleurverschillen in de gebruikte natuurstenen mogelijk en zal een langdurige blootstelling aan UV licht de kleur van de gebruikte materialen doen vervagen. Dit is een natuurlijk proces dat onze firma niet ten laste kan worden gelegd.

8.

Op alle uitgevoerde werken/geleverde producten is een garantie van 10 jaar vanaf de plaatsingsdatum/leveringsdatum toepasselijk. Deze garantie vervalt wanneer de producten worden gebruikt voor een toepassing waarvoor zij niet bestemd zijn, wanneer de producten niet correct werden onderhouden, wanneer er breuken, scheuren, verzakkingen of andere beschadigingen zijn ontstaan omwille van een slechte ondergrond, wortelgroei van bomen e.d..

De waarborg beperkt zich tot het herstellen de beschadigde stukken en de vervanging van de beschadigde producten. Uurlonen en transportkosten zijn niet gewaarborgd. Elk herstel of elke tussenkomst van een derde doet de waarborg onherroepelijk vervallen.

9.

Bij niet betaling van de factuur op de voorziene vervaldatum is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag verschuldigd. Dit met een minimum van € 125,00. Bovendien doet elk onbetaald bedrag van rechtswege een intrest lopen van 12 % per jaar vanaf de vervaldatum.
Zo lang de geleverde producten niet werden betaald blijven zij bovendien eigendom van onze firma.

10.

In geval van overlijden, onbekwaamheid, faillissement, kennelijke insolvabiliteit, ontbinding of de neerlegging van een  verzoekschrift gerechtelijke reorganisatie door de klant heeft onze firma het recht om bijkomende waarborgen te eisen dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

11.

Alle geschillen met betrekking tot bestelling, de levering of de facturatie behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt dan wel de Rechtbank van Eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt.

Interesse, een project of een vraag??  Maak een afspraak

Steentapijt buiten, aanleg oprit, aanleggen inrit, aanleggen parking, aanleg terras, gietvloer buiten, korrelvoer buiten